Juridische informatie

Juridische informatie

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. DHS Finance Group BV geven echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de DHS-website of de websites waarnaar zij een link leggen. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de DHS-kantoren of DHS-partnerkantoren. Alleen als uitdrukkelijk anders wordt bedongen, maakt de verstrekte informatie een aanbod uit. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de DHS-website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan die we expliciet vermelden. Bovendien mag u dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in uw rechtsgebied gelden. De aansprakelijkheid van DHS Finance Group voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen. Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. DHS Finance Group BV treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt helemaal niet tussen u en die derden. DHS Finance Group BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. DHS Finance Group BV biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. U kunt DHS Finance Group BV niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (1) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (2) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (3) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s). De dienst- en productinformatie die DHS Finance Group BV verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zo niet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De dienst DHS-Direct en Direct-Krediet online consumentenkredietmodule richten zich uitsluitend tot Belgische ingezetenen. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan DHS Finance Group BV hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden. Meer informatie omtrent de bescherming van uw privacy vindt u bij privacyverklaring. U vindt deze link onderaan elke pagina van de DHS-website evenals deze disclaimer.

De website www.keursadviesgroep.be is een onderdeel van DHS Finance Group BV. DHS Finance Group is statutair gevestigd op de Molsekiezel 229, B-3920 Lommel, RPR 0880.403.573, telefoonnummer +32 11 555100, faxnummer +32 11 555006, e-mail info@dhsgroup.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te B-1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. +32 2 5475871, fax +32 2 5475975, e-mail info@ombudsman.as, website www.ombudsman.as

× Hoe kunnen we helpen?